• sks.jpg
 • 566.jpg
 • 563.jpg
 • SAM_2031.JPG
 • obrazek_1_1411.jpg
 • laboratoria.jpg
 • jan_pawel_ii.jpg
 • sztandar1.jpg
 • header.jpg

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Każdy uczeń klasy drugiej gimnazjum bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mających na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego dotyczy wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub spoza niej.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.

Harmonogram prac na rok szkolny 2017/2018

 • Do 5 października nauczyciele-opiekunowie projektów przygotują karty projektu edukacyjnego wg załączonego wzoru (załącznik nr 1);
 • Do 20 październikaDyrektor szkoły ogłasza szkolną bazę tematów projektów edukacyjnych. Kopie kart projektów dopuszczonych do realizacji umieszcza się w bibliotece szkolnej.
 • Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 30 października (załącznik nr 2);
 • 14 grudnia na zebraniu z rodzicami wychowawcy klas drugich gimnazjum podają rodzicom tematy projektów realizowanych w klasie.
 • Wszyscy uczniowie, po wybraniu tematu projektu, zgłaszają się do swojego opiekuna projektu w celu ustalenia warunków pracy nad projektem.
 • Uczniowie pod opieką nauczyciela prowadzącego realizują ustalone zadania (termin zakończenia prac nad wszystkimi projektami zostaje ustalony na 12 stycznia           
   → czas przeznaczony na wykonanie projektu nie powinien przekraczać 8 tygodni                  
   → pozostałe 2 tygodnie przeznaczone są na próby.
 • W dniach 12 – 16 lutego 2018 r. odbędzie się Szkolny Przegląd Projektów Edukacyjnych.
 • Prezentowane przez uczniów prace są oceniane przez Komisję w oparciu o ustalone na początku kryteria, z uwzględnieniem:
  • wartości merytorycznej,
  • wykonania (gdy powstanie jakiś wytwór materialny),
  • formy prezentacji,
  • sposobu prezentacji,
  • pracy zespołowej i indywidualnej ucznia,
  • samooceny uczniów,

Ocena wypadkowa jest oceną cząstkową z zachowania.

Uczniowie mogą również otrzymać ocenę cząstkową z konkretnego przedmiotu (bądź kilku przedmiotów), jeśli projekt lub jego część jest ściśle związana z programem tego przedmiotu. Wówczas opiekun przedstawia taką ocenę konkretnemu nauczycielowi przedmiotu.

Prace uczniów zostają wyeksponowane (na stronie internetowej szkoły; na terenie szkoły).